ટ્રેક્ટર ખરીદવા  સહાય યોજના 2024

Tracror sahay Yojana 2024

રૂ 60000 સુધી ની સહાય 

Tracror sahay Yojana 2024

આ યોજના હેઠળ  સરકાર તમામ ખેડૂત  મિત્રોને ટ્રેક્ટર  ખરીદવા સહાય

Tracror sahay Yojana 2024

સારી આવક મેળવી  શકે તે માટે સરકાર દ્વારા ટ્રેક્ટર યોજના શરૂ

Tracror sahay Yojana 2024

 ખેડૂત ગુજરાત રાજ્યનો અરજદાર  હોવો જોઈએ.

Tracror sahay Yojana 2024

ટ્રેક્ટર  (૨૦ PTO HP સુધી)”  માં “અરજી કરો

Tracror sahay Yojana 2024

જમીનની વિગત ૭/૧૨ તથા ૮-અ ની નકલ

Tracror sahay Yojana 2024

અરજી કરવા 

Tracror sahay Yojana 2024