ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2024: લીગલ આસિસ્ટન્ટ પોસ્ટ માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 19 જુલાઈ 2024

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2024

ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી 2024: ગુજરાત હાઇકોર્ટ ( HCG ) દ્વારા લીગલ આસિસ્ટન્ટ ની 32 જગ્યાઓ માટે HC OJAS Portal થી ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Gujarat High Court Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો