આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં પ્રવેશ જાહેરાત: ધોરણ 9 થી 12 વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક સોનેરી તક, ફોર્મ ભરવાથી વંચિત રહી ગયેલા બાળકોએ ફોર્મ ભરવા અંગેની જાહેરાત

આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં પ્રવેશ જાહેરાત

આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં પ્રવેશ જાહેરાત : આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25 માટે ધોરણ 9 થી 12 માં પ્રવેશ મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વધુ એક સોનેરી તક આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં પ્રવેશ જાહેરાત ફોર્મ ભરવાથી વંચિત રહી ગયેલા બાળકોએ સત્વરે ફોર્મ ભરવા અંગેની જાહેરાત SEBC, NTDNT, EBC, SC, ST જાતિના વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીનીઓ માટે ધોરણ વાઈઝ … Read more

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2024: વ્યાયામ કોમ્પ્યુટર ચિત્ર અને સંગીત જેવા વિષયોની ભરતી થશે, જુઓ શું કહીંયુ શિક્ષણ મંત્રી કુબેર ડિંડોરે એ

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2024

શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2024: ગુજરાતમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતીને આજે ખુબ ખુશીની માહિતી આવી રહી છે હવે ટેટ ટાટ પાસ ઉમેદવારોએ કાયમી શિક્ષકોની ભરતી માં સાક્ષરી વિષયોની સાથે વ્યાયામ, કોમ્પ્યુટર, ચિત્ર અને સંગીત જેવા વિષયોની ખાલી જગ્યાનો ભરવામાં આવશે. શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2024 ગુજરાતમાં ઉમેદવારો દ્વારા ઘણા સમયથી શિક્ષણ ભરતી ની માંગાઓ કરી રહ્યા હતા ત્યારે … Read more

GSPHC ભરતી 2024: ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લિમિટેડમાં નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 13 જુલાઈ 2024

GSPHC ભરતી 2024

GSPHC ભરતી 2024: ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GSPHC) દ્વારા 36 એપ્રેન્ટીસ ઈજનેર (સિવિલ/વિધુત) તથા એપ્રેન્ટીસ (બિન-તાંત્રિક) જગ્યાઓ માટે https://nats.education.gov.in/ થી ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. GSPHC Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ … Read more

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024: અલગ અલગ જગ્યાઓ માટે નોકરી મેળવવાનો મોકો, વોક ઈન ઈન્ટરવ્યૂ તારીખ 18 જુલાઈ 2024

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024: વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ( VMC ) વિવિધ પોસ્ટ માટે કરારના ધોરણે ભરતી કરવા માટે વોક ઈન ઈન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવેલ છે. Vadodara Municipal Corporation Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત,  પસંદગી પ્રક્રિયા અને ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ તે નીચે આપેલ છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2024 … Read more

માનવ કલ્યાણ યોજના 2024: ધંધા માટે સાધન કીટ સહાય આપવામાં આવશે, જુઓ કોને આ યોજનો લાભ મળશે

માનવ કલ્યાણ યોજના 2024

માનવ કલ્યાણ યોજના 2024: કુટિર અને ગ્રામોધોગ કચેરી દ્વારા માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ ગુજરાતનાં આર્થિક નબળા વર્ગના લોકોને સહાયભૂત થવા માટે ટ્રેડ વાઈઝ સાધન/ઓજારના સ્વરૂપમાં સહાય આપવામાં આવે છે.આ Manav Kalyan Yojana 2024 લાભ કઈ રીતે લેવો તેમજ કયા કયા ડોકયુમેન્ટ ની જરૂર પડશે એની સંપૂણ માહિતી આપેલ છે. માનવ કલ્યાણ યોજના 2024 યોજનાનું નામ … Read more

ઇન્ડિયન બેંક ભરતી 2024: 1500 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2024

ઇન્ડિયન બેંક ભરતી 2024

ઇન્ડિયન બેંક ભરતી 2024: ઇન્ડિયન બેંક ભરતી 2024 (Indian Bank) દ્વારા 1500 એપ્રેન્ટિસ જગ્યાઓ માટે IBPS Portal થી ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. Indian Bank Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. ઇન્ડિયન બેંક … Read more

SSC MTS ભરતી 2024: 8326 મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ જગ્યાઓ પર આવી નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ 2024

SSC MTS ભરતી 2024

SSC CGL ભરતી 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC) દ્વારા 8326 મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. SSC MTS Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. SSC MTS ભરતી 2024 સંસ્થા … Read more

SSC CGL ભરતી 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશનમાં 17727 જગ્યાઓ પર આવી નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 24 જુલાઈ 2024

SSC CGL ભરતી 2024

SSC CGL ભરતી 2024: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC) દ્વારા 17727 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. SSC CGL Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. SSC CGL ભરતી 2024 સંસ્થા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન … Read more

GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2024

GSSSB ભરતી 2024

GSSSB ભરતી 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા વિવિધ વિભાગો તેમજ વિવિધ ખાતાના વડાઓની કચેરી અને ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નિયંત્રણ હેઠળના તાંત્રિક સંવર્ગનીવિવિધ પોસ્ટ માટે મોટી ભરતી કરી રહી છે. GSSSB Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી … Read more

IDBI ભરતી 2024: 31 સ્પેશલિસ્ટ ઓફિસર જગ્યાઓ પર આવી નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જુલાઈ 2024

IDBI ભરતી 2024

IDBI ભરતી 2024: IDBI બેંક દ્વારા 31 સ્પેશલિસ્ટ ઓફિસર જગ્યાઓ માટે IDBI Portal થી ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. IDBI Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. IDBI ભરતી 2024 સંસ્થા IDBI Bank Ltd. … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો