સુરત મહાનગરપાલિકા ના ફાયર ખાતામાં ભરતી 2024: ચીફ ફાયર ઓફિસર ની સીધી ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 17 જુલાઈ 2024

SMC Chief Fire Officer Bharti 2024

સુરત મહાનગરપાલિકા ના ફાયર ખાતામાં ભરતી 2024: સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) દ્વારા ચીફ ફાયર ઓફિસર અને ડેપ્યુટી ચીફ ફાયર ઓફીસર જગ્યાઓ માટે હાલમાં ખાલી પડેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત ધરાવનાર યોગ્ય ઉમેદવારો પાસે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. SMC Chief Fire Officer Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો