આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024: પ્રવાસી શિક્ષકો માટે નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી 10 દિન સુધીમાં

WhatsApp Join Now
Telegram Join Here

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 : માન. કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ વિકાસ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવાની થાય છે. Adarsh Nivasi Shala Aravalli Bharti 2024,તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024

સંસ્થાઆદર્શ નિવાસી શાળાઓ
પોસ્ટનું નામપ્રવાસી શિક્ષકો
એપ્લિકેશન મોડઓફલાઈન
જાહેરાત પ્રસિદ્ધ તારીખ04 જુલાઈ 2024 
છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી દિન-10 સુધીમાં

અરવલ્લી આદર્શ નિવાસી શાળા ભરતી 2024

માન. કમિશ્નરશ્રી આદિજાતિ વિકાસ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત આદર્શ નિવાસી શાળાઓમાં નીચે જણાવેલ વિષય શિક્ષકોની જગ્યા ઉપર આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરના ઠરાવ ક્રમાંક : TDD/ANS/e- file/25/2022/1142/G, સચિવાલય ગાંધીનગરના તા. ૨૦/૦૬/૨૦૨૪ની જોગવાઈ મુજબ તદ્દન કામચલાઉ અને હંગામી ધોરણે તાસપધ્ધતિથી પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવાની થાય છે, તો જરૂરી લાયકાત તેમજ શૈક્ષણિક અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં અરજી, જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી દિન- ૧૦માં નીચે જણાવેલ સ્થળે રૂબરૂ અથવા રજી. પો.એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે, ત્યારબાદ મળેલ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી એ પ્રવાસી શિક્ષકોની પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન 2024 બહાર પાડ્યું છે જેઓ Adarsh Nivasi Shala Bharti 2024 અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય અરજી કરવાની રહેશે.

આ પણ વાંચો- GPSC ભરતી 2024: ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગમાં નોકરીનો મોકો, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 22 જુલાઈ 2024

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 માટે અરજી કરવાનાં પગલાં

Adarsh Nivasi Shala Aravalli ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

  • જરૂરી લાયકાત તેમજ શૈક્ષણિક અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાં અરજી, જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી દિન- ૧૦માં નીચે જણાવેલ સ્થળે રૂબરૂ અથવા રજી. પો.એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે, ત્યારબાદ મળેલ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
  • અરજી મોકલવાનું સ્થળ : આચાર્યશ્રી, આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) ભિલોડા આઈ.ટી.આઈ.ની બાજુમાં, વાઘેશ્વરી રોડ,(વી.યુ.વસાવા) મદદનીશ કમિશ્નર (આદિજાતિ વિકાસ) ભિ લોડા, જિ. અરવલ્લી

આ પણ વાંચો- અમદાવાદ અર્બન હેલ્થ સોસાયટી ભરતી 2024: સ્ટાફ નર્સ માટે નોકરીનો મોકો

Adarsh Nivasi Shala Aravalli Bharti 2024 મહત્વની તારીખો

Adarsh Nivasi Shala Aravalli Bharti 2024મહત્વપૂર્ણ તારીખો
જાહેરાત પ્રસિદ્ધ તારીખજુલાઈ 04, 2024
અરજીની છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી દિન-10 સુધીમાં

મહત્વપૂર્ણ લિંક :

GSFDC નોકરીની જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં જોડાઓ

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ કયું છે ?

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 માં અરજી મોકલવાનું સ્થળ આચાર્યશ્રી, આદર્શ નિવાસી શાળા (કુમાર) ભિલોડા આઈ.ટી.આઈ.ની બાજુમાં, વાઘેશ્વરી રોડ,(વી.યુ.વસાવા) મદદનીશ કમિશ્નર (આદિજાતિ વિકાસ) ભિ લોડા, જિ. અરવલ્લી છે.

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

આદર્શ નિવાસી શાળા અરવલ્લી ભરતી 2024 માં માં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા તારીખથી દિન-10 સુધીમાં છે. ( જાહેરાત પ્રસિદ્ધ તારીખ 04 જુલાઈ 2024 )

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો