પરીક્ષાના પરીણામ બાદ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને મુજવતા પ્રશ્નો અંગે ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર, ફટાફટ સેવ કરી લો

પરીક્ષાના પરીણામ બાદ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને મુજવતા પ્રશ્નો અંગે ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ-૨૦૨૪માં લેવાયેલ ધો-૧૨ની જાહેર પરીક્ષાનુ પરીણામ તા. ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ના રોજ જાહેર કરેલ છે અને ધોરણ ૧૦ (SSC)ની પરીક્ષાનું પરીણામ તારીખ ૧૧/૦૫/૨૦૨૪ના રોજ જાહેર થનાર છે. પરીક્ષાના પરિણામ બાદ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને મુંઝવતા પ્રશ્નો અનુસંધાને ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન અંગે.ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ૧૨ની … Read more

ધોરણ 10 પરિણામ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું રીઝલ્ટ

ધોરણ 10 પરિણામ 2024

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, દ્વારા ગત માર્ચ 2024 માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા બોર્ડ ધોરણ 10 પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: 11/05/2024 ના રોજ સવારના 09:00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 10 પરિણામ 2024 ધોરણ 10 વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) Enter … Read more

ધોરણ 12 સાયન્સ રીઝલ્ટ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ

ધોરણ 12 સાયન્સ રીઝલ્ટ 2024

gseb 12 science result 2024 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૪ માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને ગુજકેટ 2024 નું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સવારના ૦૯:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવ્યુ. ધોરણ 12 … Read more

ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ

ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટ 2024

gseb 12 commerce result 2024 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૪ માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સવારના ૦૯:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવ્યુ. ધોરણ 12 કોમર્સ રીઝલ્ટ … Read more

ધોરણ 12 આર્ટ્સ રીઝલ્ટ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ

ધોરણ 12 આર્ટ્સ રીઝલ્ટ 2024

gseb 12 arts result 2024 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૪ માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ નું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: ૦૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સવારના ૦૯:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવ્યુ. ધોરણ 12 આર્ટ્સ રીઝલ્ટ … Read more

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ રીઝલ્ટ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું રીઝલ્ટ

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનુ રીઝલ્ટ 2024

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, દ્વારા ગત માર્ચ 2024 માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ, GUJCET-2024 અને સંસ્કૃત મધ્યમાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: 09/05/2024 ના રોજ સવારના 09:00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 12 વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું … Read more

મતદાનના દિવસે આંગળી પર લગાવતા શાહીના એક બુંદની કિંમત, જાણી લો આટલી કિંમત હોય છે

શાહી

મતદાનના દિવસે આંગળી પર લગાવતા શાહીના એક બુંદની કિંમત : દરેક ચૂંટણી વખતે આપણે મત આપવા જઇયે ત્યરે ત્યારે આપણી પ્રથમ આંગળી પર શાહી વડે એક બુંદ મૂકી ને લીટો પાડવામાં આવે છે. તો બધા ને મન માં પ્રશ્ન થતો હશે કે આ સહી ની એક ટીપાં ની કિંમત શું થતી હશે તો ચાલો આજે … Read more

GSEB Result Update 2024 : ધોરણ 10 અને 12 ના રિઝલ્ટ બાબત આજના સમાચાર, ફટાફટ વાંચી લો

GSEB Result Update 2024 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા હજી પણ બોર્ડ ના પરિણામ જાહેર કરવાની તારીખ હજી જાહેર નથી કરી એટલે અત્યારે વાલીઓ અને વિધાર્થીઓ મુંઝવણ માં છે કે કયારે પરિણામ આવશે . GSEB Result Update 2024 ગુજરાત બોર્ડની માર્ચ મહિનામાં લેવાયેલ ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ષાનું પરીણામ લોકસભા ચૂંટણીને … Read more

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા ગ્રુપ-A તથા ગ્રુપ-B ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવેલ પરીક્ષા કોલ લેટર જાહેર, ચેક કરી લો પરીક્ષા કેન્દ્ર

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર વર્ગ-3 ( ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B)ની સંયુક્ત પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III Combined Competitive Examination) માટે MCQ CBRT (Computer Based Recruitment Test) પ્રથમ તબક્કાની મોકૂફ રાખેલ પરીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગેની અગત્યની જાહેરાત,ઉમેદવારો ઓજસ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી,પ્રિન્ટ કરી મેળવી લેવાના … Read more

8th Pay Commission : કેન્દ્રીય કર્મચારી માટે ખુશખબર ,આઠમુ પગારપંચની લેટેસ્ટ મોટી અપડેટ જુઓ અહીં ક્લિક કરીને

8th Pay Commission

8th Pay Commission : ભારતના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે લેટેસ્ટ સમાચાર આવી રહિયા છે જેમાં એમને ખુશી ના સમાચાર મળી શકે છે હવે આઠમા પગાર પંચને લઈને તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીનો પગાર વધી જશે .હાલમાં અપડેટ સામે આવી છે કે તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીનો પગારમાં મોટો ફેરફાર થઈ શકે એમ છે. 8th Pay Commission આપ સૌને જણાવી દઈએ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો